TEZA: Przesłankami zameldowania na pobyt stały jest zamieszkiwanie w konkretnym lokalu z zamiarem stałego w nim przebywania. Miejscem pobytu stałego konkretnej osoby jest lokal, w którym znajduje się jej centrum życiowe, a więc miejsce, gdzie skoncentrowane są jej sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe.
STAN FAKTYCZNY
Waldemar W. wystąpił do prezydenta miasta z wnioskiem o zameldowanie na pobyt stały. Organ ten wydał decyzję pozytywną dla wnioskodawcy. Od powyższego rozstrzygnięcia Grażyna W. wniosła odwołanie do wojewody. Ten uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.