TEZA: Nieistotny w sprawie meldunkowej jest zamiar zamieszkiwania w lokalu w przyszłości czy też spór na tle uprawnień do niego. W aktualnym stanie prawnym nawet przysługiwanie tytułu prawnego do lokalu, w którym mimo tego nie zamieszkuje się, nie stanowi prawnej przeszkody do wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego.
STAN FAKTYCZNY
Burmistrz na wniosek Stanisławy K. wydał decyzję o wymeldowaniu Jarosława K. z lokalu. W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w nim nie zamieszkiwał od wielu lat. Przebywał natomiast w pomieszczeniu na poddaszu budynku. Nie było ono jednak przynależne do powyższego lokalu. Jarosław K. wniósł do wojewody odwołanie od decyzji burmistrza, wskazując, że mieszkanie, w którym jest zameldowany na pobyt stały, opuścił z powodu nieporozumień z macochą. Odwołujący się podniósł też, że jest to duży lokal, który można zamienić na dwa mniejsze. Ponadto wniósł o zaznaczenie w decyzji, iż przysługuje mu lokal socjalny. Organ odwoławczy utrzymał zaskarżoną decyzję. Od tej decyzji Jarosław K. wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.