STAN FAKTYCZNY

Rada gminy w Skórcu na wniosek wójta utworzyła obwody do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Jaka podstawę prawną radni wskazali art. 30 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 156, poz. 1947 z późn. zm.). Przyczyną podjęcia uchwały była potrzeba podziału największego obwodu do głosowania z uwagi na trudne warunki lokalowe i organizacyjne oraz konieczność uporządkowania spraw związanych z nazewnictwem siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy.

Z UZASADNIENIA

W ocenie wojewody podjęta uchwała narusza przepisy, co skutkowało stwierdzeniem jej nieważności. Z art. 30 ust. 1 samorządowej Ordynacji wyborczej wynika, że podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zdaniem wojewody należy jednak mieć na uwadze, że ustalone przez gminę obwody mają charakter stały, a zmiany w ich podziale na obwody mogą nastąpić wyłącznie na wniosek wójta w ustawowo wskazanych przypadkach. Konieczność taka wynika ze zmian granicy gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych lub zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze. Tymczasem w ocenie organu nadzoru od czasu podjęcia przez radnych ostatniej uchwały w tym zakresie nie wystąpiła żadna z przesłanek uzasadniająca korektę obwodów do głosowania. Jak podkreślił wojewoda, art. 30 samorządowej ordynacji wyborczej nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej w podziale na obwody z pominięciem wyżej wskazanych przesłanek ustawowych. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 17 października 2008 r., sygn. akt I OSK 523/08, NSA jednoznacznie rozstrzygnął, że art. 30 ust. 1–4 ustala jedynie tryb i sposób utworzenia stałych obwodów głosowania, nie odnosi się natomiast w żaden sposób do możliwości dokonania zmian w uchwalonym już przez radę gminy podziale na stałe obwody głosowania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 22 marca 2010 r., LEX-S.0911-5/11