Kiedy zamawiający może zaprosić do złożenia oferty firmy powiązane kapitałowo lub personalnie? Czy można zastosować tryb zapytania o cenę przy zakupie oprogramowania?
Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek zaproszenia do udziału w postępowaniu tylko takich wykonawców, którzy świadczą w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia i w liczbie, która zapewnieni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, ale nie mniej niż pięciu wykonawców. Zamawiający powinien więc wcześniej zbadać rynek i wytypować grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się dystrybucją pożądanych usług lub dostaw. Liczba podmiotów zakwalifikowanych do tej grupy powinna zapewnić konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty i nie może być mniejsza niż pięć.
Powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu prowadzą zazwyczaj do zmowy cenowej, a w rezultacie do braku możliwości uzyskania przez zamawiającego rzeczywiście korzystnej ceny. W takiej sytuacji, gdy zamawiający, prowadząc badanie rynku, dowie się o takich powiązaniach, powinien zaprosić do złożenia oferty tylko przez jeden podmiot reprezentujący daną grupę bądź przekazać zaproszenie do złożenia ofert wykonawcom powiązanym kapitałowo przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zaproszeń przekazywanych innym wykonawcom.