Dyplomacja lokalna

Według Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych współpraca międzynarodowa samorządów gminnych często jest nazywana dyplomacją oddolną. W wyniku tej dyplomacji kontakty odbywają się na poziomie społeczności lokalnej, poza głowami rządu lub organizacji międzynarodowych.

I tak np. gmina Tymbark (Małopolska) organizuje raz w roku na przełomie lipca i sierpnia małe zjazdy Europy. Podczas takich dni z udziałem gmin partnerskich organizowane są festyny, konferencje, odczyty na różne tematy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Prezentowane są wszystkie jedenaście gmin partnerskich, ich dorobek kulturalny i kulinarny oraz doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Partnerami są m.in. gminy z Chorwacji, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

Infrastruktura komunalna

W wyniku kontaktów międzynarodowych społeczności lokalnych dochodzi także do wymiany gospodarczej na różnych płaszczyznach. Celem takich kontaktów jest przyspieszenie rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz inwestycje w drogi lokalne. Może to być często także modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej związana z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ciepłownictwem, nawet we wspólnym poszukiwaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.

I tak np. gmina Swarzędz nawiązała kilka lat temu kontakty partnerskie ze szwedzką gminą Jarfalla. Współpraca polegała na wykorzystaniu doświadczeń Szwedów w ekologii, w tym także edukację mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Celem współpracy międzynarodowej jest też rozwój obszarów wiejskich, w tym restrukturyzacja i unowocześnianie produkcji rolnej i tworzenie warunków dla powstawania pozarolniczych źródeł zarobkowania mieszkańców terenów wiejskich.

Podstawa prawna

• Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. nr 91, poz. 1009 ze zm.).

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 180, poz. 111 ze zm.).