W przypadku jakiej wartości zamówienia publicznego można zastosować tryb licytacji elektronicznej? Jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem przetargu w sprawie zamówień publicznych w trybie licytacji elektronicznej?
Reklama
Jednym z celów nowelizacji prawa zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać od 24 października 2008 r., było odformalizowanie procedur otwartych, tj. procedur, które umożliwiają ubieganie się o zamówienie publiczne wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Jedną z takich procedur jest tryb licytacji elektronicznej, którego wszczęcie następuje poprzez publikację ogłoszenia o licytacji. Jest to tryb, który daje możliwość złożenia oferty każdemu wykonawcy, który wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Obok zatem przetargu nieograniczonego licytacja jest trybem gwarantującym w sposób najszerszy konkurencję. W nowelizacji przyjęto rozwiązanie, które znosi bariery w stosowaniu licytacji elektronicznej, tak by zachęcić zamawiających do jej częstszego stosowania oraz w szerszym zakresie niż dotychczas.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż została zniesiona przesłanka ograniczająca dopuszczalność zastosowania licytacji elektronicznej wyłącznie do udzielania zamówień na dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Po drugie, rozszerzone zostało zastosowanie tego trybu również na udzielanie zamówień na roboty budowlane. Powyższe zmiany powodują, iż zamawiający jest uprawniony obecnie stosować tryb licytacji elektronicznej w celu udzielania wszelkiego rodzaju zamówień o wartościach mniejszych od tzw. progów unijnych, tj. w zależności od rodzaju zamawiającego 133 tys. euro lub 206 tys. euro w przypadku dostaw i usług oraz 5150 000 euro w przypadku robót budowlanych. Znaczące rozszerzenie możliwości stosowania tego trybu spowodowało konieczność wprowadzenia obowiązku publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania w tym trybie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Po trzecie, w celu ograniczenia przypadków unieważnień postępowań prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej wprowadzone zostało uregulowanie, iż złożenie tylko jednej oferty będzie wystarczające do rozstrzygnięcia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego (do dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów unieważnieniu podlegała licytacja, w której nie zostały złożone przynajmniej dwie oferty). W celu zagwarantowania rzeczywistej konkurencji w omawianym trybie zachowany został wymóg złożenia, co najmniej dwóch wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. Po czwarte, znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują zniesienie wymogu, aby oferty w trybie licytacji elektronicznej były składane pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego okazał się bowiem w praktyce dużym utrudnieniem i w związku z tym został zastąpiony ułatwieniem, zgodnie z którym wykonawcy mogą składać oferty w zwykłej formie elektronicznej (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 5776).

JACEK SADOWY, prezes Urzędu Zamówień Publicznych