Ogłoszenie orzeczenia – generalnie – następuje w dniu, w którym zakończono posiedzenie lub zamknięto rozprawę. Jednak w sprawie zawiłej skład orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia i wyznaczyć inny termin ogłoszenia.
Reklama
Jeżeli rozpoznanie odwołania następuje w składzie trzyosobowym, Krajowa Izba Odwoławcza wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie składu orzekającego. Naradą kieruje przewodniczący składu orzekającego.
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia. W głosowaniu uczestniczą wszyscy członkowie składu orzekającego, w kolejności ustalonej przez przewodniczącego, z tym że przewodniczący głosuje ostatni.
Członek składu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może złożyć zdanie odrębne do wydanego orzeczenia, czyniąc o tym wzmiankę obok swojego podpisu pod rozstrzygnięciem. Przewodniczący składu orzekającego, ogłaszając orzeczenie, informuje o zgłoszeniu zdania odrębnego.
Członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne, sporządza, na osobnej karcie, w terminie właściwym do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, uzasadnienie zdania odrębnego. Zdanie odrębne dołącza się do akt sprawy odwoławczej.
Ogłoszenie orzeczenia następuje w dniu, w którym zakończono posiedzenie lub zamknięto rozprawę, z pewnym jednak zastrzeżeniem. Otóż w sprawie zawiłej skład orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia, wyznaczając termin jego ogłoszenia.
Ogłoszenie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby, a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
Odpis postanowienia przesyła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego.
Orzeczenie zawiera:
● rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie);
● miejsce i datę wydania;
● wskazanie składu orzekającego, protokolanta, stron oraz uczestników postępowania odwoławczego;
● w przypadku wyroku rozstrzygnięcie o żądaniach odwołującego albo odwołujących lub rozstrzygnięcie o karze finansowej, unieważnieniu umowy w całości bądź w części, o skróceniu okresu obowiązywania umowy albo o stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy;
● rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego;
● pouczenie o możliwości wniesienia skargi.Orzeczenie oraz uzasadnienie podpisuje skład orzekający. Podpisany oryginał orzeczenia wraz z uzasadnieniem opatruje się okrągłą pieczęcią z napisem Krajowa Izba Odwoławcza. Odpisy wydanego orzeczenia wraz z uzasadnieniem, w zależności od jego nazwy, opatruje się pieczęcią: Odpis wyroku albo Odpis postanowienia oraz pieczęcią: Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność. Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza prezes Izby, wiceprezes Izby albo inny upoważniony członek Izby.
W razie odmowy uwzględnienia wniosku o sprostowanie orzeczenia złożonego przez strony lub uczestnika postępowania odwoławczego odpis postanowienia o odmowie sprostowania orzeczenia prezes Izby doręcza wyłącznie wnioskodawcy.
Prezes Izby, wiceprezes lub upoważniony członek Izby stwierdza z urzędu albo na wniosek strony lub uczestnika postępowania odwoławczego prawomocność orzeczenia.
Adnotację o prawomocności orzeczenia zamieszcza się na oryginale orzeczenia ze wskazaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz z podpisem osoby stwierdzającej prawomocność orzeczenia. Na odpisie zamieszcza się adnotację o prawomocności orzeczenia z podaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz z podpisem osoby sporządzającej adnotację.
Przysługuje skarga do sądu
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące zamówień publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem prezesa Izby w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1778).
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280).