Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania stanowi, że w przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę:

● Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego;

● jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba zasądza od wnoszącego sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz określone koszty na rzecz odwołującego lub zamawiającego.

W przypadku natomiast odrzucenia albo oddalenia odwołania przez Izbę:

● Izba zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego określone koszty;

● jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba zasądza od odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw określone w rozporządzeniu koszty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238).