Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy opieki społecznej. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku takie prace wykonywane są przez bezrobotnych do 10 godz. tygodniowo. Gmina płaci wynagrodzenie w wysokości 6,80 na godzinę, z czego powiatowy urząd pracy dokonuje refundacji w wysokości 60 proc. tych kosztów.

Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa w szczególności rodzaje prac społecznie użytecznych i ile godzin będą wykonywane, a także liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą do wykonywania prac społecznie użytecznych jest porozumienie między starostą a gminą.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.

Gmina, w której są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje bezrobotnego zgodnie z porozumieniem oraz poucza go o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.

Starosta przekazuje kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania. Gmina, w której są organizowane prace społecznie użyteczne, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia starosty i kierownika ośrodka pomocy społecznej, w przypadku gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku:

● nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;

● nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej;

● opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych;

● naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.