Podwójna rola

Należy zauważyć, że w przypadku gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, nie ma potrzeby wydawania postanowienia w zakresie zarzutów. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 maja 2008 r., II FSK 360/07, Legalis). W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że istnienie obowiązku uzyskiwania przez organ egzekucyjny stanowiska wierzyciela, w przypadku gdy są to te same podmioty, byłoby nielogiczne i przeczyłoby racjonalności ustawodawcy, prowadząc do niczym nieuzasadnionego przedłużenia postępowania egzekucyjnego. Rozpoznanie zgłoszonych przez stronę zarzutów bez uzyskiwania wypowiedzi wierzyciela w tym przedmiocie prowadzi do wydania przez organ egzekucyjny postanowienia, na które zobowiązanemu przysługują takie same środki zaskarżenia jak na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów.

Definicja

Zobowiązany – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Podstawy zarzutu

Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:

● wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;

● odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

● określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, decyzji lub postanowień właściwych organów, albo – w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – bezpośrednio z przepisu prawa;

● błąd co do osoby zobowiązanego;

● niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

● niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;

● brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia;

● zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;

● prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;

● niespełnienie wymogów dotyczących treści tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.).