STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy Czarny Dunajec uchwałą nr XXXIII/324/2010 z 29 stycznia 2010 r. podjęła decyzję w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W par. 1 przedmiotowej uchwały organ stanowiący ustalił górne stawki ponoszonych opłat w wysokości 30 zł netto/m3. Natomiast w par. 2 uchwały rada gminy postanowiła, że opłata za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli (użytkowników nieruchomości) może być pobierana od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru powołany zapis par. 2 nie jest niezgodny z przepisami. Zdaniem wojewody zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi takie jak odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych. Wskazane w art. 6 ust. 1 i 2 zadania gminy, stanowią jednocześnie zakres upoważnienia ustawowego do podjęcia uchwały. W tak określonym zakresie upoważnienia ustawowego nie mieści się z kolei uprawnienie do nakładania na właścicieli nieruchomości obowiązku ponoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego, niezależnie od stopnia jego napełnienia. Równocześnie organ nadzoru podkreślił, że przyjęta przez radnych opłata w wysokości 30 zł uzależniona jest od ilości mierzonej w metrach sześciennych nieczystości wywożonych z nieruchomości. Ze względu na rangę przepisów mających charakter prawa miejscowego (tzn. zawierających w swej treści regulacje o charakterze normatywnym, będące aktem generalnym i abstrakcyjnym; skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec gminy), należy stwierdzić, iż winny one być przejrzyste, spójne i logiczne. W konsekwencji zdaniem wojewody rada gminy, nakładając obowiązek ponoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego, niezależnie od stopnia jego napełnienia, działa z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji, naruszając tym samym w sposób istotny aktualny porządek prawny.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 5 marca 2010 r. nr PN.II.0911-40-10