STAN FAKTYCZNY

Uchwałą nr XLV/315/ 2009 z 20 grudnia 2009 r. podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 1572 z późn. zm.), Rada Gminy Pątnów w postanowiła o nadaniu imienia Bohaterów Września 1939 r. i ustanowienia sztandaru dla Zespołu Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim. Uchwale nadano rangę aktu prawa miejscowego i skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z terminem wejścia w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru uchwała została podjęta w warunkach istotnego naruszenia prawa, a w szczególności par. 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.), co spowodowało jej nieważność. Zdaniem wojewody zgodnie z tymi przepisami szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Oznacza to, że podjęcie uchwały powinno poprzedzić złożenie odpowiednio wniosku przez radę szkoły lub zgodnej i wspólnej decyzji pochodzącej od statutowych organów szkoły: rady pedagogicznej i rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego. W postępowaniu nadzorczym ustalono natomiast, że wniosek o nadanie imienia Zespołowi Szkół Samorządowych został złożony tylko przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Brakowało wniosku pochodzącego od przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Równocześnie rada gminy nie złożyła żadnych wyjaśnień oraz nie ustosunkowała się do zastrzeżeń organu nadzoru.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 3 marca 2010 r. nr PKN I 0911/101/10