Odwrócony kredyt hipoteczny można porównać do zwierciadlanego odbicia kredytu hipotecznego. Kredytobiorca otrzymuje od instytucji kredytowej wypłaty z tytułu zawartej umowy, których nie będzie zobowiązany spłacać. W zamian za to po jego śmierci kredytodawca będzie uprawniony do zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu.

Źródło dochodu

Podobne rozwiązania znane są już od lat i w praktyce wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, kilku krajach UE oraz w Australii. Również w Polsce trwają prace nad projektem ustawy, której celem jest umożliwienie seniorom czerpania korzyści finansowych z majątku zgromadzonego w trakcie aktywności zawodowej poprzez wykorzystanie własnego mieszkania lub domu jako dodatkowego źródła dochodu.

Projekt zakłada ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do oferowania tego instrumentu wyłącznie do instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, których działalność objęta jest kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (lub właściwych organów nadzoru innego państwa członkowskiego). Ze względu na to, że przewiduje się, że spłata tego specyficznego kredytu będzie następowała – co do zasady – z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, zawarcie umowy nie będzie wymagało dokonania oceny zdolności kredytowej. Instytucja kredytująca będzie jednak mogła dokonać takiej oceny, jeżeli uzna to za uzasadnione.

Zgodnie z projektem instytucja kredytująca może zawrzeć umowę odwróconego kredytu hipotecznego z osobą, która ukończyła 60 lat, oraz której przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Gotówka do ręki

W odniesieniu do sposobu wypłaty kredytu strony będą miały swobodę jego określenia w umowie. Biorąc pod uwagę praktykę w krajach, w których tego typu rozwiązanie funkcjonuje od lat, można założyć, że kredytobiorca zgodnie ze swym wyborem otrzymywał będzie kwotę kredytu w ratach przez czas określony w umowie bądź może zdecydować o wypłacie w formie jednorazowej. Tak uzyskane środki pieniężne będą mogły zostać przeznaczone przez niego na dowolny cel.