Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. kosztów inwestycji.

Samorządy mogą otrzymać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Chodzi o możliwość przekazywania gminom i powiatom środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na zadania, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. nr 53, poz. 435).

Dofinansowanie dróg

Łączne nakłady zaangażowane w realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosą w latach 2008-2011 - 6 mld złotych, z czego 3 mld złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, a pozostałe 3 mld złotych - z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wspierane z tego programu będą: przebudowa, budowa lub remont kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje te mają zwiększyć płynność ruchu drogowego. Dofinansowane zostaną inwestycje służące powiązaniu sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Program, o którym mowa, ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określany będzie corocznie. Program jest realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 - Priorytet 2 - poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej - Infrastruktura Techniczna. Nadzór na realizacją programu sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, który będzie przedkładał corocznie Radzie Ministrów informację z jego realizacji.

Konieczny wniosek

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, w wysokość nieprzekraczającej 50 proc. kosztów realizacji zadania.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego do właściwego wojewody i uwzględnionego na liście zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.Wniosek zawiera w szczególności:

dane wnioskodawcy;

● planowane koszty realizowanego zadania;

● źródła finansowania realizowanego zadania;

● kwotę wnioskowanej dotacji;

● szczegółowy opis zadania;

● termin realizacji zadania.

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku o dofinansowanie dokonana przez komisję, powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę, oraz umieszczenie wniosku na liście wniosków zakwalifikowanych.

Oceniając wniosek, komisja bierze pod uwagę wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa oraz współpracę jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji takiej inwestycji.
Decyzję o wysokości kwoty dotacji podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji poprzez zatwierdzenie listy na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komisję.

Ten sam minister może, na wniosek właściwego wojewody, zmienić listę w przypadku wycofania się wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania lub zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku procedury przetargowej, umieszczając na niej kolejne zadanie, pod warunkiem nieprzekraczania limitu środków dla określonego województwa. Zmiana zadania umieszczonego na liście nie może powodować zmiany terminu realizacji inwestycji zadeklarowanego we wniosku.Środki na dotację

Minister spraw wewnętrznych i administracji po zatwierdzeniu listy sporządza na jej podstawie plan podziału środków z rezerwy celowej, określający kwoty środków, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji. Plan, o którym mowa, powinien trafić do ministra finansów i wojewodów.
Wojewoda, po otrzymaniu planu podziału środków z rezerwy celowej, sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w planie i przekazuje go ministrowi finansów. Minister finansów, m.in. na podstawie wniosku, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

Następnie wojewoda:

● dokonuje podziału otrzymanej kwoty dotacji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski o dofinansowanie zostały uwzględnione;

● udziela jednostkom samorządu terytorialnego, na podstawie zawartej z nimi umowy, dotacji w kwocie nie wyższej niż kwota określona na liście.

Umowa o udzielenie dotacji na zadania związane z przebudową lub budową dróg, zawierana z gminami i powiatami, określa:

● szczegółowy opis zadania, na które dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

● wysokość dotacji i tryb płatności;

● wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 50 proc. wartości zadania;

● termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;

● termin i sposób rozliczenia dotacji;

● termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy o udzielenie dotacji.
Jednostki samorządu terytorialnego powinny przekazywać właściwemu wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji, do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona. Z kolei wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Przeznaczenie środków z dotacji

Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych to:

● przebudowa i remont dróg (m.in. przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni twardej, zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, poprawa równości i szorstkości nawierzchni). Przy realizacji tego typu inwestycji konieczne będzie spełnienie wymogów wynikających z prawa budowlanego i dołączenie do wniosku o dofinansowanie zgłoszenia przebudowy lub pozwolenia na budowę;

● budowa drogi. Przy realizacji tego typu inwestycji konieczne będzie dołączenie do wniosku o dofinansowanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę;

● działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących (m.in. wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy wyposażenia dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. budowa chodników, budowa azyli dla pieszych, fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, sygnalizacje świetlne, rozdzielenie kierunków ruchu, montaż barier ochronnych, poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych).

PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. nr 53, poz. 435).