W Zgorzelcu konkurowały ze sobą dwie firmy: należące do gminy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) oraz Łużycka Higiena Komunalna. Obie świadczyły usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W pierwszej połowie 2007 roku MPGK podwyższyło cenę za przyjmowanie i utylizację nieczystości, ale nie uwzględniło tego we własnym cenniku dla mieszkańców. Płacili oni, jak do tej pory, 44 zł. Jej konkurentka musiała podwyższyć stawkę do 48 zł. Higiena Łużycka, która odnotowała spadek zawieranych umów z mieszkańcami, postanowiła powiadomić organ antymonopolowy.

Nieuczciwe ceny

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) po przeprowadzeniu postępowania stwierdził, że MPGK nadużyło pozycji dominującej. Przez pół roku nie uwzględniało w swoich cenach kosztów przyjmowania i utylizacji odpadów na administrowanym przez siebie składowisku w wysokości, jaką obciążani byli jego konkurenci. Prezes nałożył na spółkę karę w wysokości 18 tys. zł.

MPGK odwołało się od wyroku. Jego pełnomocnik argumentował, że spółka podjęła decyzję o podwyższeniu ceny usługi odbierania odpadów komunalnych, ale wejście w życie nowej stawki zablokowała gmina Zgorzelec. Gmina posiadała 100 proc. udziałów w MPGK. W ocenie powódki brak podwyżki cen za odbiór nieczystości nie miał antykonkurencyjnego skutku. Jako zarządca wysypiska firma sama musiała ponosić koszty utylizacji odpadów. Jej przychody w tamtym czasie spadły. W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik prezesa UOKiK zaznaczył, iż najistotniejszy w całej sprawie jest fakt nieuczciwego świadczenia usług – odbierania odpadów poniżej ich realnych kosztów. Konkurent powoda poniósł przez powyższe działanie wiele szkód, bo atrakcyjność oferty Łużyckiej Higieny Sanitarnej zmniejszyła się.

Wykluczanie konkurencji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił powództwo. W ustnych motywach wyroku sędzia podkreślił, że brak zgody gminy Zgorzelec na podwyższenie ceny za odbiór odpadów jest nieistotny. Z punktu widzenia przepisów kodeksu spó- łek handlowych przedsiębiorca jest spółką, zaś zarówno zarząd, jak i gmina działająca w formie zgromadzenia wspólników stanowią jedynie jej organy. A zatem odmowa zgody zgromadzenia wspólników na propozycje zarządu zastosowania podwyżki cen nie może w żaden sposób usprawiedliwiać jej zaniechania.

Swoim działaniem MPGK naruszyło art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.), zgodnie z którym zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej.

Sędzia podkreślił, że istotą zarzucanej MPGK praktyki jest zastosowanie cen usług odbierania odpadów poniżej faktycznych kosztów, co prowadzi do wykluczenia konkurentów. Skutkiem tego była utrata znacznej części rynku przez Łużycką Higienę Komunalną.

Sygn. akt XVII AmA 98/09