STAN FAKTYCZNY

Uchwałą z 26 kwietnia 2006 r. nr 413/LXIV/06 Rada Miejska w Łomży ustanowiła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Akt ten zawierał rozdział zatytułowany jako wymagania utrzymania zwierząt domowych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. W paragrafie 22 wypełniającym cały rozdział X wprowadzono całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie osiedli domów wielorodzinnych oraz jednorodzinnych o zabudowie zwartej, na działkach o powierzchni do 1 tys. mkw. Zakaz ten nie dotyczy gospodarstw rolnych i utrzymywania zwierząt gospodarskich wyłącznie na potrzeby własne, pod warunkiem że nie sprawi to uciążliwości i będzie prowadzone z zachowaniem określonych regulaminem wymagań.

Uchwałą z 15 lipca 2009 r. nr 339/XLVII/09 rada miejska dokonała zmiany własnej uchwały z 26 kwietnia 2006 r. Przede wszystkim zmienił się tytuł rozdziału X regulaminu, który otrzymał brzmienie – wymagania dotyczące utrzymania zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich. Wprowadzono również nowe brzmienie par. 22 uchwały z 2006 r. Zgodnie z nim obowiązywał całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Równocześnie ograniczono hodowlę takich zwierząt na terenach niewyłączonych z produkcji rolniczej do wielkości określonej w uchwale nowelizującej i zasadach tam określonych. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża. W ocenie organu nadzoru treść uchwały zmieniającej narusza regulację art. 4 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) i zawiera przepisy, których interpretacja budzi wątpliwości. Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze złożyła do sądu administracyjnego Rada Miejska Łomży.