Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów, np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w jednej gminie, w latach 2007–2013, nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 beneficjentami działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej mogą być gminy, jednoosobowe spółki gminy, a także gminne zakłady budżetowe. Pomocy udziela się na realizację projektów m.in. w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Małe gminy

Pomoc w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, oraz na projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Na poziomie urzędów marszałkowskich prowadzona jest weryfikacja, czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia lub czy nie została z nim zawarta umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów, np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w jednej gminie, w latach 2007–2013, nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagany wkład własny gminy powinien wynieść co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.Przyjmowanie wniosków

Terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Początkowy termin składania wniosków o przyznanie pomocy ustala właściwy organ samorządu województwa. Termin ten nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Każdy, np. gmina, może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa. Załatwianiem większości spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej może zająć się upoważniony przez właściwy organ samorządu województwa: pracownik urzędu marszałkowskiego albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na składanie tych wniosków.

Lista i umowa

Po dokonaniu oceny sporządza się w kolejności uzyskanych punktów tzw. listę operacji, które będą objęte wsparciem finansowym, zawierającą wskazanie m.in. gmin i jednoosobowych spółek gminnych. Następnie w kolejności wynikającej z listy operacji zawierane są umowy w ramach dostępnych środków w danym roku w danym województwie. Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy operacji do objęcia pomocą wyznacza się np. gminie, na piśmie, miejsce i termin zawarcia umowy. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.Wysokość refundacji

Refundacja nie może przekraczać 75 proc. kosztów przedsięwzięcia, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nie może to być więcej niż:

● 4 mln zł – w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej;

● 200 tys. zł – w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych;

● 3 mln zł – w przypadku operacji dotyczącej wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Koszty z dofinansowaniem

Pomoc w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej jest przyznawana w formie refundacji części kosztów związanych z m.in.:

● budową, przebudową, remontem budynku lub budowli,

● rozbiórką i unieszkodliwieniam materiałów szkodliwych pochodzących z niezbędnej rozbiórki,

● zakupem i montażem maszyn, niezbędnych urządzeń oraz instalacji,

● zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych,

● zakupem pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

● zakupem środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,

● budową i wyposażeniem punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów),

● zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji.

PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze zm.).