Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski podkreślił podczas uroczystości, że jest zwolennikiem utrzymania ciągłości funkcjonowania najważniejszych instytucji w państwie.

Uroczystość odbyła się późnym wieczorem, z kilkugodzinnym opóźnieniem. Początkowo planowano ją na godz. 16, jednak w tym czasie marszałek wizytował zalane wskutek powodzi tereny na południu Polski.

Nowo mianowany prezes podziękował za nominację i zapewnił, że będzie "współpracował z ustępującym z tego stanowiska, dotychczasowym prezesem Januszem Trzcińskim".

Prezesa NSA powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Zgromadzenie wybiera kandydatów spośród sędziów NSA, którzy w tajnym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Kontrkandydatem Hausera był obecny prezes NSA Janusz Trzciński.

Roman Hauser (ur. w 1949 r.) studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1973 r. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego tej uczelni. W latach 1973-75 odbył pozaetatową aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W latach 1990-92 był prorektorem UAM; jest z tą uczelnią związany do dziś. Hauser pełnił już funkcję prezesa NSA przez dwie kadencje - w latach 1992-2004. Obecnie jest wiceprezesem i stoi na czele Biura Orzecznictwa NSA. Jest autorem licznych prac z zakresu postępowania i prawa administracyjnego.

Prezes kieruje pracami NSA i reprezentuje na zewnątrz

Prezes kieruje pracami NSA i reprezentuje na zewnątrz. Ma prawo wglądu w czynności NSA, może być obecny na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności, może żądać wyjaśnień i usunięcia uchybień. Prezes może też wystąpić o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA.