Powiat jest uprawniony do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności, w tym wśród młodzieży – w zakresie i formie określonych statutem.
PROBLEM
Czy istniej możliwość powoływania do życia społecznych młodzieżowych rad pod egidą powiatów?
MSWiA INFORMUJE
Ustrój jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy Konstytucji RP oraz poszczególnych ustaw samorządowych: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). W konsekwencji kwestię tworzenia form dla upowszechniania idei samorządności w ramach gminy (np. młodzieżowej rady gminy) regulują przepisy ustawy o samorządzie gminnym, zaś funkcjonowanie tego rodzaju form na szczeblu powiatu należałoby rozpatrywać, opierając się na przepisach ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z pierwszą z ustaw gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży (art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Realizacja tego postulatu wiąże się z wyrażeniem przez radę gminy, na wniosek zainteresowanych środowisk, zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Jednocześnie art. 5b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że rada gminy, powołując młodzieżową radę, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
W przypadku powiatów przepisy nie zawierają analogicznych rozwiązań prawnych, mogących stanowić bezpośrednią podstawę powołania młodzieżowej rady powiatu. Nie oznacza to jednak, aby powiat nie był uprawniony do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności, w tym wśród młodzieży – w zakresie i formie określonych statutem powiatu. Podkreślenia przy tym wymaga, iż podejmowane przez organy powiatu działania w związku z tworzeniem młodzieżowej rady powiatu powinny być podejmowane w granicach przyznanych im kompetencji oraz zasad działania podmiotów publicznych. W przypadku zaś działania młodzieżowej rady powiatu w formie stowarzyszenia należy mieć na uwadze przewidziane w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) wymogi dotyczące wieku oraz zdolności do czynności prawnych członków stowarzyszenia (na podstawie interpelacji 10755).