Zatrudnianie bezrobotnych do wykonywania prac zleconych przez władze lokalne pozwala na minimalizowanie zjawiska bezrobocia długookresowego. Tę formę aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia wykorzystują już od dziesięcioleci Stany Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej. W Polsce prace społeczne są przedsięwzięciami realizowanymi w dalszym ciągu w małym stopniu, chociaż jednostki samorządu terytorialnego mają w tym zakresie wiele obowiązków. Przykładowo bezrobotnym do 25. roku życia oraz bezrobotnemu powyżej 50. roku życia powiatowy urząd pracy w okresie do sześciu miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Podobnie jest w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. W takiej sytuacji osobie, która pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub realizuje indywidualny program usamodzielnienia, powiatowy urząd pracy w okresie sześciu miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania powinien przedstawić np. propozycję zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Organizacji pracy

Koniecznego porozumienia

Gminnego planu potrzeb

Zajęcia dla skazanych

Skierowania do pracy

Opinii sądu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo zorganizować prace społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego