Żona – współpracownik

Jako płatnik składek rejestruje się też w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ciążą na nim obowiązki odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płaci je nie tylko za siebie, lecz również za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców oraz za osoby współpracujące, czyli członków najbliższej rodziny, którzy pomagają mu prowadzić działalność gospodarczą.

Osobą współpracującą zazwyczaj jest drugi małżonek, którego obejmuje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu tej współpracy. Odprowadzane do ZUS z tego tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dają mu w przyszłości prawo do uzyskania emerytury bądź renty. Jeżeli małżonek przedsiębiorca wystąpi o objęcie współpracującego męża lub żony ubezpieczeniem chorobowym, to wówczas nabędzie on uprawnienia do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Jaki status członków rodziny w firmie jest lepszy

Gdy firmę prowadzi jednoosobowy przedsiębiorca bez pomocy rodziny w charakterze osób współpracujących

Zalety:

● nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za najbliższych członków rodziny pomagających mu w charakterze osób współpracujących, czyli ponosi mniejsze koszty w związku z prowadzeniem firmy;

● po zawarciu z małżonkiem umowy o rozdzielności majątkowej nie dorabia się z nim wspólnie i za zobowiązania firmy odpowiada przed wierzycielami tylko majątkiem przedsiębiorstwa i osobistym;

● nawet w razie braku intercyzy rodzina przedsiębiorcy odpowiada w ograniczonym zakresie za zobowiązania związane z firmą.

Wady:

● aby małżonek nieposiadający statusu osoby współpracującej mógł legalnie pomagać w prowadzeniu firmy, powinien otrzymać pełnomocnictwo;

● w razie choroby lub wyjazdu przedsiębiorcy małżonek, który nie jest osobą współpracującą, nie może go reprezentować, zawierać umów z kontrahentami, przyjmować towarów od dostawców itd.;

● jeżeli zamiast osoby współpracującej przy prowadzeniu firmy pomaga pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to przedsiębiorca nie może zawiesić działalności gospodarczej;

● niezatrudniony w innej firmie małżonek przedsiębiorcy i niekorzystający z ubezpieczenia społecznego dla osoby współpracującej nie ma prawa do emerytury.

Gdy przedsiębiorca prowadzi firmę przy pomocy osób współpracujących

Zalety:

● w razie choroby lub wyjazdu nie musi pamiętać za każdym razem o udzielaniu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw firmy, ponieważ w większości obowiązków współpracujący może go zastąpić;

● najbliższa rodzina ze statusem osoby współpracującej korzysta ze świadczeń, bo objęta jest ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;

● współpracujący w odróżnieniu od pracownika nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wady:

● większe koszty prowadzenia firmy niż w razie działalności jednoosobowej bez współpracujących.