Trzy pytania do ANDRZEJA MALENDY, prawnika z kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy - Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne ustanowiła przede wszystkim obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie nowego źródła energii do sieci w wysokości 30 zł za każdy 1 kilowat mocy przyłączeniowej. Zaliczkę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Jakie dodatkowe warunki dla firm wprowadziła nowelizacja prawa energetycznego w związku z przyłączaniem farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych?
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne ustanowiła przede wszystkim obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie nowego źródła energii do sieci w wysokości 30 zł za każdy 1 kilowat mocy przyłączeniowej. Zaliczkę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wysokość zaliczki nie może być przy tym wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie i nie może przekraczać kwoty 3 mln zł. W efekcie mniejsi inwestorzy energetyczni, którzy nie posiadają odpowiednio dużych zasobów finansowych, nie mogą liczyć na uzyskanie warunków przyłączenia.
Czy i w jakich okolicznościach wspomniana zaliczka podlega zwrotowi?
Zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorstwo – dysponent sieci elektroenergetycznej, odmawia inwestorowi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci np. z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia. Inna sytuacja, w której możliwy jest zwrot wpłaconej zaliczki, występuje wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki, mianowicie:
1) dysponent sieci wyda warunki przyłączenia, które staną się przedmiotem sporu pomiędzy nim a inwestorem,
2) spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść inwestora i
3) nie nastąpiło przyłączenie do sieci.
Czy zaliczka przepadnie w sytuacji, gdy planowana inwestycja nie będzie realizowana?
Warunki przyłączenia obowiązują i są ważne przez dwa lata od daty doręczenia stosownego dokumentu. W okresie ważności zobowiązują warunkowo dysponenta sieci elektroenergetycznej do zawarcia umowy przyłączenia. Ponieważ zaliczka nie jest opłatą za wydanie warunków, lecz zaliczką na poczet opłaty przyłączeniowej należy uznać, że po wygaśnięciu zobowiązania przedsiębiorstwa – dysponenta sieci – do zawarcia umowy przyłączeniowej nie będzie podstaw do zatrzymania zaliczki i będzie ona podlegała zwrotowi. Prawo energetyczne nie mówi wprost o sytuacji, w której inwestor zamierza zrezygnować z przedsięwzięcia w trakcie ważności warunków. Opierając się jednak na ogólnych regulacjach kodeksu cywilnego, będzie prawdopodobnie możliwe żądanie zwrotu zaliczki w zamian za zwolnienie przedsiębiorstwa ze zobowiązania do zawarcia umowy przyłączeniowej.