Można złożyć sprzeciw

Rzecznik patentowy Izabela Sikora – właścicielka Kancelarii Prawa Własności Przemysłowej Patentowy.com – wyjaśnia, że jeśli jubilerzy czują się pokrzywdzeni na skutek działań podejmowanych przez dużą firmę, powinni wykazać przed Urzędem Patentowym RP, że wzór, na który zostało udzielone prawo z rejestracji, nie jest nowy i nie posiada indywidualnego charakteru. Sprzeciw od decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczącej udzielenia zarejestrowania przez wiodącego przedsiębiorcę popularnych wzorów biżuterii powoduje, że urząd patentowy musi przeprowadzić merytorycznego badania zastrzeżonego wzoru.

– W wyniku badania sąd może stwierdzić na przykład, że w dacie zgłoszenia wzór nie spełniał przesłanki nowości albo indywidualnego charakteru – wymienia Julia Bonder LeBerre.

W efekcie postępowania spornego sąd może unieważnić wzór i zawiadomić o tym Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

2,6 tys. wniosków wpłynęło do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego od polskich przedsiębiorców ubiegających się o rejestrację prawa ze wzoru przemysłowego

OPINIA

Robert Jarzynka

wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Rejestracja wzorów przemysłowych może ustrzec od ewentualnych sporów sądowych. Działanie takie powoduje, iż w przypadku wystąpienia innej firmy z roszczeniami co do któregokolwiek z tychże wzorów pozycja przedsiębiorcy posiadającego świadectwo rejestracji będzie o wiele silniejsza. Dlatego rejestracja przez duże firmy jubilerskie na własną rzecz wzorów przemysłowych, a następnie dochodzenie przez nie na drodze sądowej różnic lub podobieństw wzorów, a tym samym ewentualnych naruszeń praw do nich, może, z jednej strony, świadczyć o dbałości przedsiębiorców o własny wizerunek. Z drugiej jednak strony może służyć do blokowania lub zniechęcania innych producentów biżuterii do podejmowania działań zmierzających do wytwarzania towarów konkurencyjnych.