Ponieważ używanie znaku (sprzedaż towarów, usług ze znakiem, reklama) wywołuje u konsumentów wyobrażenia dotyczące jakości towarów, znak towarowy pełni funkcję jakościową. Ponadto znak, który został utrwalony (w pozytywny sposób) w świadomości nabywcy towarów, spełnia funkcję reklamową.

Prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji nie udziela się, jeżeli jego używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, jeżeli w jej efekcie powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z tzw. wcześniejszym pierwszeństwem. Tym samym przepis zapewnia ochronę zarejestrowanych znaków towarowych przez uniemożliwienie rejestracji oznaczeń stanowiących ich imitację, tj. naśladownictwo. O wystąpieniu kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się więc na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Dla wskazania zakresu ochrony prawa do znaku towarowego istotne znaczenie ma podobieństwo towaru i oznaczeń przy zestawieniu z innym towarem i oznaczeniem. Określając takie podobieństwa towarów, bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie i warunki zbytu. Wystarczy, że istnieje możliwość pomylenia znaków przez odbiorców, by takie podobieństwo stwierdzić. Podobieństwo znaków ocenia się według ich cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Różnice nie wykluczają zatem podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące, to ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne i podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy przeważają cechy wspólne, to mimo różnic kupujący może być wprowadzony w błąd. Z tego powodu nie udziela się ochrony, jeżeli istnieje ryzyko, że używanie znaku może wywołać błąd u odbiorcy, polegający na pomyleniu jednego znaku towarowego z innym już zarejestrowanym.

Maciej Prusak, adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing