Budowa lokalnej sieci dróg jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki na ten cel powinny być zapisane w lokalnych budżetach. Gminy, powiaty i województwa zamierzające realizować inwestycję drogową mogą także skorzystać z finansowego wsparcia budżetu państwa, a także Unii Europejskiej. Do budowy infrastruktury drogowej konieczne jest także pozyskanie nieruchomości pod te inwestycje. Może to nastąpić w uproszczonej procedurze na podstawie tzw. specustawy drogowej. Przed rozpoczęciem budowy drogi jednostka samorządowa musi także wystąpić o pozwolenie na budowę.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Takimi zadaniami są np. sprawy związane z gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego. O kolejności realizacji poszczególnych zadań, w tym np. budowie drogi, decydują przede wszystkim możliwości finansowe danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia są również potrzeby lokalnej społeczności. Chodzi tu np. o poprawę bezpieczeństwa, ułatwienia komunikacyjne, wzrost wartości położonych w obrębie pasa drogowego nieruchomości. Ważne są również uregulowania prawne związane z nieruchomościami, na których terenie ma przebiegać inwestycja. Chodzi o kwestie właścicielskie gruntu oraz plany zagospodarowania danego terenu.

Finansowanie inwestycji

O przyznaniu środków finansowych dla poszczególnych inwestycji, w tym na budowę drogi, decyduje to, czy zostały one uwzględnione w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminy będzie to zatem wójt (burmistrz, prezydent miasta). Następnie projekt uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy celem zapoznania się, a następnie uchwalenia. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W terminie siedmiu dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Wspomniane jednostki mają na to 30 dni, nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak samorządy powinny przygotować się do budowy infrastruktury drogowej.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Wsparcia dla samorządów
- Unijnych dotacjach
- Wywłaszczenia nieruchomości
- Pozwoleń na budowę