Czy według nowych przepisów spółki giełdowe są zobowiązane do okresowej zmiany firmy audytorskiej?
Zgodnie z art. 89 ust. 1 nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej nazywana ustawą) kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż pięć lat. Wyjaśnijmy, że kluczowy biegły rewident podpisuje stosowną opinię lub raport oraz jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ustawa zatem rozróżnia podmiot uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej (tj. firmę audytorską) od osoby wykonującej dla takiej firmy czynności audytowe i podpisującej opinię lub raport z audytu (tj. kluczowym biegłym rewidencie). Obowiązek rotacji dotyczy tylko osoby kluczowego rewidenta, a nie samej firmy audytorskiej. Oznacza to, że spółki giełdowe, które ustawa zalicza do tzw. jednostek zainteresowania publicznego, nie są zobowiązane do zmiany firmy audytorskiej. Wystarczy, aby dana firma audytorska pamiętała o obowiązku rotacji swoich kluczowych biegłych rewidentów.
Na brak obowiązku zmiany firmy audytorskiej przez spółki giełdowe zwróciła uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, która w opublikowanym w listopadzie 2009 r. stanowisku postulowała zmianę ustawy i zastąpienie rotacji kluczowego biegłego rewidenta, rotacją podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Rozwiązanie takie miałoby ujednolicić stan prawny, gdyż obecnie ustawa przewiduje okresową rotację kluczowego biegłego rewidenta, zaś ustawa o działalności ubezpieczeniowej (art. 170 ust. 1 ustawy) przewiduje obowiązek rotacji firm audytorskich przez zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji. Niektóre z tych podmiotów mogą być jednocześnie spółkami giełdowymi, co powoduje zastosowanie różnych wymogów rotacji dotyczących firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Tomasz Kański, radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak