Jakie spółki zaliczane do tzw. jednostek zainteresowania publicznego powinny powołać komitet audytu?
Tomasz Kański
radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej nazywana ustawą), która weszła w życie 6 czerwca 2009 r., część podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek zainteresowania publicznego musi posiadać komitet audytu. Do grona tego zalicza się przede wszystkim spółki giełdowe, banki krajowe i zakłady ubezpieczeń. Wymienione podmioty zobowiązane były do 6 grudnia 2009 r. powołać komitety audytu. Członkowie komitetu audytu powinni być wybrani przez radę nadzorczą danego podmiotu wyłącznie spośród jej członków. Z uwagi na ustawowy wymóg wybierania członków komitetu spośród członków rady nie istnieje możliwość, aby w skład komitetu wszedł przykładowo zewnętrzny ekspert, który nie jest jednocześnie członkiem rady.
Komitet audytu musi składać się z co najmniej trzech członków, przy czym co najmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności określone w ustawie i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Z obowiązku powołania komitetu audytu zwolnione są dodatkowo jednostki zainteresowania publicznego, których rady nadzorcze liczą nie więcej niż pięciu członków. W takich przypadkach zadania komitetu audytu mogą być powierzone radzie nadzorczej danej jednostki.
Do zadań komitetu audytu należy m.in. monitorowanie sprawozdawczości finansowej i monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet audytu jest też uprawniony do rekomendowania radzie nadzorczej podmiotu, który dokona corocznego badania sprawozdania finansowego spółki. W tym zakresie komitet audytu jest związany ustawowym ograniczeniem, zgodnie z którym w przypadku jednostek zainteresowania publicznego ten sam rewident nie może badać sprawozdań finansowych danej jednostki dłużej niż pięć lat. Ponownie ten sam rewident może być rekomendowany i powołany do badania sprawozdania finansowego po upływie co najmniej dwóch lat.