Przedsiębiorca budowlany nie może jednostronnie wprowadzać istotnych zmian do nabywanego przez konsumenta lokalu i samodzielnie wprowadzać odstępstw od dokumentacji projektowej.
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny przyznał rację prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wydał wyrok oddalający w całości odwołanie jednej ze spółek od decyzji prezesa Urzędu z 15 października 2007 r., nr RLU Nr 46/2007. Decyzją tą organ antymonopolowy uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działanie przedsiębiorcy polegające na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, i nakazał zaniechanie ich stosowania.

Niedozwolone postanowienia

Spółka stosowała w umowach zawieranych z konsumentami kilka niedozwolonych postanowień umownych. Wśród nich znalazł się zapis mówiący o tym, że sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planach załączonych do umowy z konsumentem, spowodowanych ważnymi powodami, a w szczególności z powodu zmiany położenia instalacji w budynku. W takiej sytuacji sprzedający niezwłocznie miał przekazać kupującemu kopie zaktualizowanych planów, które wejdą w miejsce dotychczasowych bez konieczności podpisywania aneksu.

Jednostronne uprawnienie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zapisy przewidują dla przedsiębiorcy jednostronne uprawnienie do zmiany istotnych cech wykonywanego obiektu budowlanego. Zastrzeżenie jednostronnego uprawnienia do wprowadzenia zmian w stanowiącym załącznik do umowy planach, opisujących istotne cechy nabywanego przez konsumenta lokalu, komórki czy miejsca garażowego, umożliwia deweloperowi wykonanie budynku z odstępstwami od dokumentacji projektowej.UOKiK zobowiązał przedsiębiorcę do dokonania zmian w umowach zawartych z konsumentami przed dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub odpowiedniej zmiany treści zakwestionowanych postanowień w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Nałożył też na niego karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.

Zaskarżenie decyzji

Spółka zaskarżyła decyzję w całości, zarzucając Urzędowi naruszenie prawa materialnego polegające na błędnym zastosowaniu do ustalonego stanu faktycznego przez ustalenie, że trzy postanowienia umowne stosowane przez spółkę we wzorcu umownym naruszają zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji niezasadne zastosowanie w stosunku do niej sankcji na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. W motywach ustnego uzasadnienia sąd stwierdził, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie sądu Urząd w sposób prawidłowy zastosował obowiązujące przepisy.
Ważne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zapisy przewidują dla przedsiębiorcy jednostronne uprawnienie do zmiany istotnych cech wykonywanego obiektu budowlanego. Zastrzeżenie jednostronnego uprawnienia do wprowadzenia zmian w stanowiącym załącznik do umowy planach, opisujących istotne cechy nabywanego przez konsumenta lokalu, komórki czy miejsca garażowego, umożliwia deweloperowi wykonanie budynku z odstępstwami od dokumentacji projektowej
Podstawa
Wyrok z 29 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmA 1/08.