W wyniku przejęcia banku przez instytucję finansową bank utraci osobowość prawną, a wszystkie jego oddziały i placówki staną się oddziałami instytucji kredytowej.
Będzie możliwe połączenie polskiego banku z zagraniczną instytucję kredytową. Takie zmiany przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dotychczas prawo bankowe nie przewidywało możliwości połączenia polskiego banku z zagraniczną instytucja kredytową. Fuzje były przeprowadzane na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązujących od czerwca 2008 r. i odnoszących się do wszystkich spółek.
– Nowelizacja porządkuje prawo bankowe zgodnie z przepisami unijnymi. Dziś też możliwe jest przejęcie polskiego banku przez instytucję kredytową, ale zazwyczaj jest to robione w ten sposób, że instytucja przejmuje 100 proc. banku polskiego i zmienia nazwę – mówi prof. Remigiusz Kaszubski ze Związku Banków Polskich.
W nowelizacji jest jednak mowa o wchłonięciu banku przez instytucję kredytową.
– Wskutek takiego przejęcia bank utraci osobowość prawną. Wszystkie oddziały i placówki przejętego banku staną się oddziałami instytucji kredytowej – tłumaczy Remigiusz Kaszubski.
Komisja Nadzoru Finansowego będzie jednak mogła w drodze decyzji zgłosić sprzeciw co do objęcia akcji lub praw z akcji zmierzających do uzyskania statusu podmiotu dominującego i przejęcia banku.
Za instytucję kredytową uznaje się podmiot mający swoją siedzibę za granicą, na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek działalność w Polsce. Jej działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego.