Przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych nie zawierają wytycznych dla rozporządzenia, które ma szczegółowo regulować sposób naliczania tych emerytur. Dotyczy to m.in. części pilotów, nurków, płetwonurków, skoczków spadochronowych, saperów i marynarzy. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1995 roku w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych zawierało minimalną ilość godzin, jaką np. piloci powinni spędzić w powietrzu, marynarze na morzu, nurkowie pod wodą.

W ocenie Trybunału brak wytycznych dotyczących tego, jak w rozporządzeniu uregulować kwestię podwyższania emerytur wojskowych, doprowadził do oderwania rozporządzenia od ustawy. Uchylenie przepisu upoważniającego Radę Ministrów do wydania rozporządzenia dotyczącego podwyższania emerytur sprawia, że traci moc również akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu.

Trybunał zaznaczył, że nie oznacza to jednak, że dojdzie do wznowienia postępowań sądowych, które zapadły na podstawie tego orzeczenia, a pozbawiały dodatku osób nie spełniających kryteriów z rozporządzenia. Postępowanie - jak wyjaśnił Trybunał - może być wznawiane tylko wtedy, gdy Trybunał orzeknie o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie. Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału był zaś przepis ustawy, a nie rozporządzenie.

Trybunał zaznaczył, że nowe, korzystniejsze zasady obliczania podstawy wymiaru emerytury obejmą część żołnierzy, którzy do tej pory poddani byli restrykcyjnym przepisom rozporządzenia. Utrata mocy obowiązującego przepisu powoduje, że emerytury części wojskowych w ogóle nie byłyby podwyższane.

Wniosek do Trybunału w tej sprawie skierował RPO.