Każda nielegalna kopia programu komputerowego będzie podlegać konfiskacie, zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Student krakowskiej uczelni opracował program informatyczny, dzięki któremu będzie możliwe mobilne zarządzanie systemami komputerowymi.
– Jaką ochronę zapewnia mi prawo? Podobno obowiązują nas przepisy unijne – pyta pan Paweł.
Tak. Odpowiednie regulacje unijne zaczęły obowiązywać przed tygodniem.
Reklama
Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych potwierdza prawnoautorską ochronę programów komputerowych. Zgodnie z jej przepisami państwa członkowskie mają obowiązek chronić prawem autorskim programy komputerowe w taki sposób jak dzieła literackie w rozumieniu konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Do celów dyrektywy pojęcie programy komputerowe obejmuje ich przygotowawczy materiał projektowy. Jest ono również precyzowane w preambule do dyrektyw. Zgodnie z nią program komputerowy obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym. Pojęcie to oznacza również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich w późniejszym etapie. W konsekwencji ochronie podlega każda forma wyrażenia programu komputerowego.
Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym właściwych środków ochrony m.in. w stosunku do osoby dopuszczającej się wprowadzania do obrotu bądź posiadania do celów komercyjnych kopii programu komputerowego, jeśli dana osoba wiedziała lub miała podstawy do przyjęcia, że jest to kopia nielegalna. Ponadto każda nielegalna kopia programu komputerowego będzie podlegać konfiskacie, zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 i 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.Urz. UE L z 2009 r. nr 111, poz. 16). Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2009 r.