Podane w tabelach wynagrodzeń zawodowych fotografików Związku Polskich Artystów Fotografików stawki wynagrodzenia nie wyznaczają wysokości honorarium za konkretne dzieło fotograficzne, skoro o honorarium tym decydują walory artystyczne utworu, charakter publikacji, w której utwór zostanie zamieszczony, dorobek artystyczny autora zdjęć oraz inne indywidualne okoliczności.
TEZA: Podane w tabelach wynagrodzeń zawodowych fotografików Związku Polskich Artystów Fotografików stawki wynagrodzenia nie wyznaczają wysokości honorarium za konkretne dzieło fotograficzne, skoro o honorarium tym decydują walory artystyczne utworu, charakter publikacji, w której utwór zostanie zamieszczony, dorobek artystyczny autora zdjęć oraz inne indywidualne okoliczności.
STAN FAKTYCZNY: Powód R.S. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej - Stowarzyszenia PL kwoty 18 285 zł wraz z ustawowymi odsetkami podnosząc, że 15 maja 2004 r. w trakcie imprezy plenerowej zorganizowanej przez stronę pozwaną wykonał serię fotografii, a następnie umieścił je na własnej stronie internetowej, na której znajdowało się zastrzeżenie o treści: Wszelkie prawa Zastrzeżone, Jakiekolwiek wykorzystywanie zawartych tu materiałów bez wiedzy i zgody ich autorów jest Zabronione Kontakt:...@.... Jako podstawę prawną swojego żądania powód wskazał przepisy art. 16 i 17 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (u.p.a.). Przepis ten stanowi, że twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego prawa autorskie majątkowe, m.in. zapłacenia w podwójnej, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Kwota dochodzona przez powoda została wyliczona według stawek tabeli honorariów zawodowych artystów fotografików zrzeszonych w ZPAF. Stawki te zostały potrojone wobec umyślnego działania pozwanego, wykorzystującego bezprawnie zdjęcia powoda do reklamy swojej działalności. Wyrokiem zaocznym sąd okręgowy, uwzględniając w całości powództwo, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18 285 zł. Powód skierował prawomocny wyrok do egzekucji. Po otrzymaniu od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji Stowarzyszenie PL wniosło w do sądu okręgowego skargę o wznowienie postępowania.