Czy prawa autorskie zawsze przysługują autorowi, czyli twórcy?
Prawa autorskie przysługują przede wszystkim twórcy lub współtwórcom. Stwierdzenie to dotyczy w szczególności autorskich praw osobistych. Prawo autorskie zawiera również domniemanie, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Również autorskie prawa majątkowe przysługują na ogół od początku twórcy. W takim przypadku twórca może je zbywać w całości lub w części, a także udzielać zezwolenia na korzystanie z utworu w określonym zakresie. Prawo autorskie przewiduje wyjątki, w których autorskie prawa majątkowe przysługują, ostatecznie lub czasowo lub zależnie od dokonania określonych czynności, osobom innym niż twórca. Takie wyjątki to w szczególności: utwory zbiorowe jako całość (prawa przysługują producentowi lub wydawcy), utwory wytworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (prawa przysługują pracodawcy), a także prace dyplomowe studentów (prawo pierwszeństwa publikacji przysługuje uczelni).