W ostatnim czasie Sejm uchwalił ważne zmiany dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych. W ubiegły roku – 22 grudnia weszła w życie tzw. mała nowelizacja. Za dwa dni – 29 stycznia zacznie obowiązywać ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (duża nowelizacja). Dla zamawiających i wykonawców oznacza to zapoznanie się w stosunkowo krótkim okresie z kilkudziesięcioma zmienionymi lub nowymi artykułami ustawy. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej są najważniejszymi wprowadzonymi prze tzw. dużą nowelizacją prawa zamówień publicznych. W efekcie Dział VI prawa zamówień publicznych dotyczący środków ochrony prawnej otrzymał zupełnie nowe brzmienie. Milowa zmiana to rezygnacja z instytucji protestu wnoszonego przez wykonawcę do zamawiającego. Z analiz Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że protest nie spełniał do końca roli efektywnego środka ochrony prawnej. Protesty były rozstrzygane przez zamawiających, a nie przez organ niezależny jak to ma miejsce przy odwołaniach. Zniesienie protestu znacznie skróci czas postępowań o wartości powyżej progów unijnych. Terminy na wniesienie i rozpatrzenie protestu wynosiły po 10 dni. Likwidacja protestu oznacza więc procedurę krótszą o 20 dni. W postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych spór pomiędzy zamawiającym a wykonawcą można będzie rozstrzygnąć w 25 dni (10 dni na wniesienie odwołania i 15 dni dla Krajowej Izby Odwoławczej na wydanie orzeczenia). Co ważne, utrzymano rozwiązanie, zgodnie z którym po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nowych zasad odwołania

Rozpoznawania odwołań

Nowych definicji

Zmian w wyłączeniach

Zmian w ogłoszeniach

Unieważnienia postępowania

Zawieszenia umowy

Zamówień zastrzeżonych

Wcześniejszych zapytań

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Nowe zasady udzielania zamówień publicznych