Za przyjęciem nowelizacji głosowało 89 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy mają pozwolić prokuraturze na uzyskiwanie informacji dotyczących osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rząd przyjmując zmiany, podkreślał, że firmy rejestrowane przez osoby fizyczne były wykorzystywane m.in. przez mafię paliwową; obowiązujące prawo bankowe uniemożliwiało śledczym dostęp do takich informacji przed postawieniem zarzutów danej osobie.

Dane te są konieczne dla analizy przepływu pieniędzy między firmami handlującymi komponentami i paliwami. Obowiązek udzielenia przez bank informacji ma dotyczyć wyłącznie informacji o działalności gospodarczej danej osoby.

Inne zapisy nowelizacji dotyczą uzyskiwania przez policję lub straż miejską informacji o sprawcach wykroczeń drogowych lub przestępstw, jeśli pojazd jest zabezpieczeniem wierzytelności banku.

Nowe przepisy pozwalają też bankom kierować informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do policji, czy innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, bez pośrednictwa prokuratury. Rząd uzasadniał, że pozwoli to na skrócenie i przyspieszenie postępowania np. dotyczącego użycia skradzionych kart bankomatowych, czy ich nielegalnego kopiowania.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw

Policja i np. ABW będą miały też możliwość bezpośredniego występowania do banków o uzupełnienie informacji związanych ze zgłoszonymi przestępstwami, co przyspieszy tok postępowania.

Nowelizacja zwalnia też prokuraturę, policję i inne organy od opłat za informacje udzielane przez bank w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przestępstw i wykroczeń.

. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.