Spółdzielnia mieszkaniowa będzie musiała powiadomić o podwyżce opłat eksploatacyjnych co najmniej trzy miesiące wcześniej.
W zeszłym tygodniu czytelniczka dostała od gospodarza bloku mieszkalnego informację o podwyżce czynszu. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.
– Czy spółdzielnia nie powinna przesyłać takich wiadomości z większym wyprzedzeniem – pyta pani Dominika z Suwałk.
Tak. 15 grudnia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zmienia zasady powiadamiania osób posiadających prawa do lokali o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej będzie musiał poinformować o takich zmianach co najmniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, a nie – jak obecnie – 14 dni wcześniej. Podwyżka będzie wymagać tak jak obecnie pisemnego uzasadnienia.
Wydłużenie okresu na wprowadzenie zmian stawek opłat eksploatacyjnych przypadających na lokal będzie dotyczyć zarówno członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, jak i osób niebędących członkami spółdzielni (członkostwo nie jest bowiem wymagane przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu i odrębnej własności lokalu). Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r. (sygn. akt K 33/05).
W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych pojawi się również nowy przepis art. 4 ust. 71, zgodnie z którym w przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić spółdzielców, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
Ważne
W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, np. energii, gazu i wody, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić spółdzielców, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2009 r. nr 202, poz. 550).