Trybunał Konstytucyjny stwierdził wczoraj niezgodność przepisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), który upoważniał prezydenta do wydawania rozporządzeń określających tryb działania przed KRS. Trybunał odroczył jednak utratę mocy obowiązującej tego przepisu na 12 miesięcy.

– W rozporządzeniu prezydenta została zawarta materia, która przysługuje tylko uregulowaniom ustawy – tłumaczyła sędzia Małgorzata Niezgódka-Niedek z KRS.

– Przekazuje ono więc do regulacji podustawowej zagadnienia bezpośrednio związane z ochroną praw obywatelskich. Rzutuje tym samym na realizację prawa obywatela do sądu. Jest to więc sprzeczne z konstytucją – dodała.

Trybunał zwrócił uwagę, iż ustawa o KRS jest bardzo lakoniczna i nie zawiera zasad postępowania przed Radą.

– Powinno być to uregulowane w ustawie, a nie w rozporządzeniu – tłumaczył orzeczenie sędzia TK Bogdan Zdziennicki.

– Materia ta dotyczy ochrony praw podmiotowych ludzi, którzy chcą zostać sędziami lub podlegają awansom w ramach władzy sądowniczej – podkreślił sędzia sprawozdawca.

Eksperci uważają, że nowelizacja ustawy o KRS powinna wyraźnie określić tryb powoływania sędziów, warunki, jakie powinni spełniać, aby otrzymać awans, zasady powrotu ze stanu spoczynku, a także zasady opiniowania kandydatów na sędziów. Te sprawy są obecnie kontrolowane przez Sąd Najwyższy.

Sygn. akt K 62/07