RPO poinformował o tym PAP w piątkowym komunikacie.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje m.in. likwidację terenowych oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w roku 2012. Pracownicy tych instytucji mają przejść odpowiednio - do urzędów marszałkowskich i urzędów pracy.

Zgodnie z nowelizacją pracownicy terenowych oddziałów Funduszu zostaną pracownikami Biura Obsługi Funduszu i urzędów marszałkowskich, które przejmą zadania Funduszu.

Jednak w nowelizacji zapisano, że wygaśnięcie z nimi stosunku pracy nastąpi z dniem 30 czerwca 2012 roku, jeżeli nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy. RPO zwraca uwagę, że nie ustalono kryteriów, na podstawie których będą przedłużane umowy o pracę. Prowadzi to do sytuacji, gdzie ta sama grupa pracowników może być traktowana różnie, co - w ocenie RPO - narusza konstytucję.

RPO zaskarżył też przepis, przewidujący przejęcie pracowników biura i oddziałów PFRON tylko na czas określony. Według RPO tworzenie takich "nadzwyczajnych unormowań", polegających na wprowadzeniu w tym przypadku instytucji wygaśnięcia stosunku pracy, stanowi obejście powszechnie obowiązującego prawa.