W spółce cywilnej przedsiębiorcami są wspólnicy, którzy prowadząc razem biznes, chcą osiągnąć jakiś cel gospodarczy opisany w zawartej wcześniej umowie spółki. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do ewidencji działalności, jednak numer REGON oraz NIP otrzymuje spółka. Spółka cywilna nie posiada jednak osobowości prawnej. Właścicielami całego majątku spółki jest odrębnie każdy ze wspólników. Spółka cywilna jest tworzona na podstawie art. 860–875 kodeksu cywilnego.

Forma sporządzenia umowy spółki

Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnej formy umowy spółki cywilnej. Powinna być ona jednak stwierdzona pismem, głównie dla celów dowodowych. W razie ewentualnych nieporozumień ze wspólnikami łatwiej wówczas udowodnić swoją rację lub rozstrzygnąć spór. W umowie powinno się przede wszystkim wskazać wspólników, określić cel gospodarczy, jaki chcą oni osiągnąć, rodzaj działalności, która ma być prowadzona, a także rodzaj i wartość wniesionych wkładów, a więc czy są to pieniądze, rzeczy, prawa, a może usługi. Jeśli odpowiedni zapis nie znajdzie się w umowie, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość. Dodatkowo już na etapie sporządzania umowy spółki warto pomyśleć nad zakresem umocowania wspólników do reprezentacji spółki, udziale wspólników w zyskach i stratach.

Każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Prowadzenia spraw spółki i reprezentacji

Udziale w zyskach spółki i wykazywanych stratach

Rozporządzania udziałem we wspólnym majątku

Odpowiedzialności za zobowiązania

Konsekwencji rozwiązania spółki cywilnej

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Czy spółka powinna wnieść o pozwolenie na budowę

Czy wszyscy muszą mieć licencję

Czy można ogłosić upadłość

Czy po przekształceniu wspólnik odpowiada za zobowiązania

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP.