W umowie, której przedmiotem będą rzeczy ruchome, np.: samochody, naczepy, przyczepy, komputery, meble i inne urządzenia biurowe, należy je oznaczyć w sposób zindywidualizowany, mogą to być przykładowo numery identyfikacyjne. Zawsze jako rzeczy oznaczone indywidualnie traktowane są nieruchomości.

Natomiast nie można wyleasingować praw. Dlatego przedmiotem leasingu nie mogą być majątkowe prawa autorskie, papiery wartościowe, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także takie zespoły rzeczy i praw, jak na przykład gospodarstwo rolne.

Odnośnie do możliwości wyleasingowania przedsiębiorstwa wśród prawników opinie są podzielone. Tylko niektórzy dopuszczają taką możliwość, ale na podstawie ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Odpłatna i wzajemna

Umowa leasingu jest odpłatna i wzajemna, a jej stronami są finansujący i korzystający. Finansującym jest przedsiębiorca, który zajmuje się wyleasingowywaniem rzeczy w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Oprócz działalności leasingowej w zakresie swojego przedsiębiorstwa może prowadzić inną działalność, pod warunkiem że wyleasingowywaniem nie będzie zajmował się sporadycznie lub okazjonalnie. Natomiast korzystającym może być każdy podmiot, który ma zdolność prawną.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa nabyć rzecz od określonego zbywcy i oddać ją korzystającemu na czas oznaczony. Nabywa tę rzecz na warunkach określonych w umowie ze zbywcą. Zdarza się też, że finansujący zawiera także z bankiem umowę kredytową, aby sfinansować transakcję leasingową. Natomiast finansujący nie ma obowiązku zawiadomić zbywcy o tym, że nabyta od niego rzecz zostanie wyleasingowana.

W czasie trwania umowy zawartej między finansującym a korzystającym, korzystający tylko używa rzecz albo używa ją i pobiera z niej pożytki, a w zamian płaci finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne. Powinno być ono równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.