Wynajęcie mieszkania na podstawie umowy o najem określony bardziej zabezpieczy interesy wynajmującego niż obecnie zawierane umowy. Po rozwiązaniu umowy po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub po wypowiedzeniu jej najemca będzie musiał dobrowolnie opuścić mieszkanie bez prawa do lokalu zastępczego, zamiennego lub socjalnego.

Tylko osoba fizyczna

Umowę o najem okazjonalny będzie mógł zawrzeć tylko prywatny właściciel mieszkania będący osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

- Zawierać będzie wszystkie te elementy co zwykła umowa najmu. Najemca będzie płacił tylko czynsz i opłaty niezależne od właściciela, chyba że w umowie strony postanowią inaczej. Strony mogą ustalić, czy najemca ma prawo dokonywać zmian budowlanych po uzyskaniu zgody wynajmującego – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Natomiast umowa o najem okazjonalny powinna zostać zawarta na piśmie i będzie jeszcze dodatkowo zawierała oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym w żądaniu właściciela lokalu. W umowie najemca będzie musiał też wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Do umowy o najem okazjonalny trzeba będzie też dołączyć oświadczenie z notarialnie poświadczonym podpisem właściciela lokalu lub osoby mającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Już w trakcie trwania umowy najmu może się zdarzyć, że jednak najemca utracił możliwość zamieszkania w tym lokalu. Wtedy w ciągu siedmiu dni od momentu, w którym się o tym dowiedział, powinien wskazać wynajmującemu inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać wówczas, gdy zostanie zmuszony do opuszczenia mieszkania zajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny.