Jeszcze w tym roku prywatni właściciele będą mogli wynajmować mieszkania na podstawie umowy o najem okazjonalny na czas oznaczony nie dłuższy niż dziesięć lat.
Wynajęcie mieszkania na podstawie umowy o najem określony bardziej zabezpieczy interesy wynajmującego niż obecnie zawierane umowy. Po rozwiązaniu umowy po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub po wypowiedzeniu jej najemca będzie musiał dobrowolnie opuścić mieszkanie bez prawa do lokalu zastępczego, zamiennego lub socjalnego.

Tylko osoba fizyczna

Umowę o najem okazjonalny będzie mógł zawrzeć tylko prywatny właściciel mieszkania będący osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
- Zawierać będzie wszystkie te elementy co zwykła umowa najmu. Najemca będzie płacił tylko czynsz i opłaty niezależne od właściciela, chyba że w umowie strony postanowią inaczej. Strony mogą ustalić, czy najemca ma prawo dokonywać zmian budowlanych po uzyskaniu zgody wynajmującego – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Natomiast umowa o najem okazjonalny powinna zostać zawarta na piśmie i będzie jeszcze dodatkowo zawierała oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym w żądaniu właściciela lokalu. W umowie najemca będzie musiał też wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
Do umowy o najem okazjonalny trzeba będzie też dołączyć oświadczenie z notarialnie poświadczonym podpisem właściciela lokalu lub osoby mającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
Już w trakcie trwania umowy najmu może się zdarzyć, że jednak najemca utracił możliwość zamieszkania w tym lokalu. Wtedy w ciągu siedmiu dni od momentu, w którym się o tym dowiedział, powinien wskazać wynajmującemu inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać wówczas, gdy zostanie zmuszony do opuszczenia mieszkania zajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny.Rozliczenie kaucji

Wynajmujący będzie też mógł domagać się, aby najemca wpłacił kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego, jakie powinien otrzymać wynajmujący w dniu opróżnienia lokalu, oraz ewentualnych innych kosztów, jakie poniósł w związku z tym opróżnieniem. Nie będzie ona mogła być wyższa niż sześciokrotny czynsz za to mieszkanie wyliczony według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. W ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu wynajmujący będzie musiał oddać kaucję, potrącając z niej wymagane należności.
Umowa sama automatycznie rozwiązuje się po upływie czasu, na jaki była zawarta. Będzie mogła zostać rozwiązana wcześniej po upływie okresu wypowiedzenia.

Przyspieszona eksmisja

Gdyby po rozwiązaniu umowy najemca dobrowolnie nie wyprowadził się, to wynajmujący przedstawi mu sporządzone na piśmie żądanie opróżnienia lokalu, w którym wskaże m.in. termin, w którym najemca powinien opuścić lokal.
Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni od doręczenia tego żądania najemcy.
Gdyby nawet w takiej sytuacji najemca nie chciał się wyprowadzić, to wówczas właściciel powinien wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu oraz do poddania się egzekucji.
– Z uprawnień związanych z eksmisją uciążliwego lokatora będzie mógł skorzystać tylko ten wynajmujący, który zgłosi zawarcie umowy o najem okazjonalny naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla swojego miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu – przypomina adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Sejm kończy prace

Procedurę związaną z możliwością skorzystania z najmu okazjonalnego regulują przepisy projektu nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nad którym trwają prace w komisjach sejmowych. Wkrótce nastąpi ich uchwalenie.
Ważne
Wynajęcie mieszkania na czas nie dłuższy niż dziesięć lat na podstawie umowy o najem określony bardziej zabezpieczy interesy wynajmującego niż obecnie zawierane umowy.