Sylwia Graboś

radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

Tak. Art. 80 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umożliwia osobie, która ma w tym interes prawny, złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie dowodów i związanych z nimi roszczeń. Osoba ta może też wystąpić – jeżeli oczywiście w danym przypadku znajduje to zastosowanie – o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń takich, jak roszczenie o zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody czy wydania utraconych korzyści. Wniosek o zobowiązanie do udzielenia informacji może być też kierowany wobec osoby innej niż naruszający i obejmować takie dane, jak pochodzenie, sieci dystrybucji, ilość i cena towarów lub usług naruszających prawa autorskie, jeśli działalność takiej osoby związana jest z naruszeniem (szczegóły wskazuje art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy), a działania te mają na celu osiągnięcie korzyści lub zysku. Wniosek można skierować do sądu wraz z pozwem o ochronę swoich praw. Wniosek ten może również taki pozew wyprzedzać.

Wniosek kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych według miejsca wykonywania działalności przez sprawcę lub według miejsca, w którym znajduje się majątek sprawcy. Właściwość sądu określa się przy uwzględnieniu art. 17 kodeksu postępowania cywilnego, najczęściej jednak będzie to sąd okręgowy.

Ponieważ powyższe uprawnienie przysługuje jedynie osobom, które mają interes prawny we wnoszeniu żądań zabezpieczenia dowodów czy ujawnienia informacji, składając wniosek, należy ten interes prawny wykazać. Zatem należałoby zarówno uprawdopodobnić swoje potencjalne roszczenie, jak i wykazać fakt, że brak uzyskania zabezpieczenia lub ujawnienia informacji mógłby uniemożliwić zaspokojenie roszczenia. Sąd powinien rozpatrzyć wniosek w terminie trzech dni od jego złożenia.