Zmiany na liście

Lista wierzytelności zostaje wyłożona w sekretariacie sądu. Zmian w niej może dokonać sędzia komisarz, wydając postanowienia po rozpoznaniu wniesionych sprzeciwów. Jeśli sprzeciwy nie zostały wniesione, sędzia komisarz zatwierdzi listę po upływie terminu do ich wniesienia. Natomiast w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu sędzia komisarz zatwierdza tę jej część, która obejmuje ustalone wierzytelności, pod warunkiem że suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 proc. ogólnej ich sumy.

Z urzędu sędzia komisarz może dokonać zmian na liście, gdy stwierdzi, że zostały na niej umieszczone takie, które w całości lub w części nie istnieją, albo gdy nie umieszczono na niej takich, które powinny znaleźć się tam z urzędu.

Zgłoszenie wierzytelności

Wierzyciel w zgłoszeniu podaje następujące informacje dotyczące wierzytelności:

● imię, nazwisko, albo nazwę lub firmę wierzyciela i – odpowiednio – jego miejsce zamieszkania albo siedzibę,

● określenie wierzytelności, należności ubocznych oraz wartości wierzytelności niepieniężnej,

● dowody stwierdzające istnienie wierzytelności,

● kategorię, do której wierzytelność ma zostać zaliczona,

● zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej sumie prawdopodobnie nie zostanie ona zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia,

● przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu, wówczas gdy została zgłoszona wierzytelność, wobec której upadły przedsiębiorca jest dłużnikiem osobistym,

● stan sprawy, gdy odnośnie do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne,

● liczbę posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj, gdy wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki występującej w sprawie w charakterze upadłego.

Podstawa prawna

Art. 235–262 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).