Forma prawna

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu spełnia w obrocie prawnym i gospodarczym trzy funkcje: identyfikacyjną, dowodową i kontraktową.

Kwalifikowany certyfikat zostaje wystawiony właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich procedur weryfikujących jego tożsamość. Jest on przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa.

Opłaty za poświadczenie podpisu

Za poświadczenie własnoręcznego podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną, notariusz pobiera opłatę w wysokości 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument został sporządzony w formie aktu notarialnego.

Nie może on z tego tytułu pobrać jednak więcej niż 300 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Art. 75 1 i 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 96 i 97 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).