UTRATA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

Po upływie 30 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca traci prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji przedsiębiorca – osoba fizyczna może na ogólnych zasadach zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

PRZYKŁAD: ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Mąż prowadzi działalność gospodarczą. Jego żona nie pracuje, jako członek rodziny korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego przy mężu. W przypadku zawieszenia działalności prowadzonej przez męża to żona powinna zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba bezrobotna, której przysługuje tytuł do ubezpieczenia.

Gdy płatnik składek korzystał ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące – zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów za dany miesiąc, jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustał w trakcie miesiąca.

Firmy podlegające wpisowi do KRS w przypadku zgłoszenia wznowienia działalności wypełniają dokumenty zgłoszeniowe jako płatnik składek na formularzu ZUS ZPA, które sąd rejestrowy przekazuje do odpowiedniej jednostki ZUS. Natomiast wspólnicy spółek: jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. składają do ZUS odpowiednie zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenie na formularzu ZUS ZFA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego. Osoby te, tak samo jak osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie lub jako wspólnicy spółek cywilnych, w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (i ubezpieczenia zdrowotnego) zobowiązanie są przekazać do ZUS w formie elektronicznej lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty) formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

UWAGA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA

Jeśli w czasie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany powodujące zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, płatnik składek musi złożyć dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń