Wznowienie obowiązków

Przedsiębiorca – osoba fizyczna wznowienie działalności gospodarczej zgłasza w organie ewidencyjnym, który przekazuje kopię wpisu o wznowieniu do ZUS. Ten podejmuje działania mające na celu odwieszenie obowiązków składkowych wobec przedsiębiorcy. W oparciu o informację uzyskaną z organu ewidencyjnego ZUS sporządza odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe:

● zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) – w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności (wyrejestrowanie płatnika nie następuje, jeżeli mimo zgłoszenia zawieszenia przedsiębiorca zatrudnia zleceniobiorców);

● zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jeśli w czasie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń.

Odrębnym pismem ZUS powiadomi płatnika składek o sporządzonych dokumentach zgłoszeniowych, w związku z wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy w związku z zawieszeniem działalności nastąpiło wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących oraz członków rodziny, po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom.

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

● deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek;

● deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, jeżeli od pierwszego dnia tego miesiąca nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których zostaną prawidłowo rozliczone należne składki od zadeklarowanych na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwot za pełny miesiąc, ZUS będzie mógł sporządzać dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.