Ubezpieczenia chorobowe

W okresie, na który działalność gospodarcza została zawieszona, przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Nie pozostaje to bez wpływu na prawo do świadczeń z tych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących jest dobrowolne i objęcie nimi następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Od 1 stycznia 2009 r. ubezpieczony dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Jeżeli zatem przykładowo przedsiębiorca zawiesił działalność na pół roku i po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zachoruje przed upływem trzech miesięcy ubezpieczenia, to nie będzie mógł otrzymać zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD: PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Przedsiębiorca objęty jest ubezpieczeniem chorobowym. Zawiesił prowadzenie działalności na okres jednego miesiąca. W takim wypadku po wznowieniu prowadzenia firmy zachowa ciągłość w ubezpieczeniu chorobowym, gdyż przerwa między okresami ubezpieczenia nie przekroczyła 30 dni. W przypadku zawieszenia działalności na dłuższy okres przedsiębiorcy będzie liczony na nowo trzymiesięczny okres wyczekiwania.

Bez deklaracji rozliczeniowej

Zasadą jest, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek obliczać, opłacać oraz rozliczać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej reguły mający zastosowanie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA ZASIŁEK CHOROBOWY

Od 1 stycznia 2009 r. ubezpieczony dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego