Skutki zawieszenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, a zatem m.in. składek na powszechne ubezpieczenia społeczne zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Żeby jednak nie było niejasności co do tego, od kiedy zawieszenie działalności wywołuje skutki w zakresie opłacania składek i korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 7 marca 2009 r. obowiązuje przepis art. 36a ust. 2 (w nowym brzmieniu), zgodnie z którym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Dla przykładu – jeżeli działalność została zawieszona, np. od 10 września, to składki na ubezpieczenia społeczne za lipiec powinny zostać opłacone za okres od 1 do 9 września, a zatem tylko za część miesiąca.

UWAGA OKRES ZAWIESZENIA

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w stosunku do składek na powszechne ubezpieczenia społeczne wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

PRZYKŁAD: ZAWIESZENIE UBEZPIECZENIA

Przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą od 4 września do 20 listopada. W takim wypadku w ubezpieczeniach społecznych pozostaje do 3 września, a potem – po wznowieniu działalności – od 21 listopada. Składki opłaca proporcjonalnie do czasu pozostawania w ubezpieczeniu.

Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

n podlega ubezpieczeniom społecznym oraz opłaca składki na te ubezpieczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia biegu zawieszenia wykonywania działalności,

● podlega ubezpieczeniom społecznym oraz opłaca składki na te ubezpieczenia od dnia wznowienia wykonywania działalności.

Powyższa zasada podlegania ubezpieczeniom społecznym ma także zastosowanie do:

● wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. – w przypadku zawieszenia (wznowienia) działalności przez spółkę,

● wspólników spółki cywilnej – w przypadku zawieszenia (wznowienia) działalności przez wszystkich jej wspólników.

Zawieszenie działalności zgłoszone między 20 września 2008 r. a 6 marca 2009 r. wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych:

● od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

● do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.