PROCEDURY

Zawieszenie działalności musi mieć charakter faktyczny, a nie tylko formalny. Oznacza to, że wykluczone jest podejmowanie działań związanych ze zwykłym prowadzeniem firmy, tj. zawieranie umów i transakcji z kontrahentami czy też prowadzenie działań promocyjnych lub marketingowych w celu zbierania zamówień. Od tej naczelnej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Ich realizacja ma na celu zapewnienie ciągłości firmy.

Prawa przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, jest traktowany w zakresie uprawnień jak przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ma on prawo:

● wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

● przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

● zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

● osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

● uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że pewnego rodzaju działania przedsiębiorcy związane z osiąganiem przychodów są dopuszczalne w okresie zawieszenia prowadzenia działalności. Działanie takie z pewnością usprawiedliwi konieczność zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Kryterium to ma jednak charakter nieostry i na tyle pojemny, że dla niektórych przedsiębiorców stanowić może furtkę do nadużyć. Pod pozorem dokonywania czynności zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów nieuczciwi przedsiębiorcy mogliby w trakcie zawieszenia prowadzić działalność. Praktyka pokazuje, że takie przypadki występują zwykle w branżach usługowych. Przedsiębiorca zgłasza zawieszenie firmy, nie opłaca podatków i składek ZUS, jednak nadal przyjmuje klientów, zwłaszcza stałych, od których normalnie pobiera opłaty za wykonane usługi. Trzeba jednak pamiętać, że pozorne zawieszenie firmy jest nadużyciem, za które grożą kary. Podatnik w okresie zawieszenia firmy może być poddany kontroli. Jeżeli wykryje ona, że działalność nadal jest prowadzona i nie uległa rzeczywistemu zawieszeniu, może to skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę obowiązku zapłaty podatków oraz składek wraz z odsetkami. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie ewidencjonowali transakcji, organy podatkowe mogą dokonać określenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym oraz VAT w drodze oszacowana.

Charakter instytucji zawieszenia, która zakłada faktyczną przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej, wymagał zatem wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wyjątków ustawodawca zaliczył również przychody o charakterze finansowym. Odsetki bankowe oraz inne przychody o charakterze finansowym są przychodami, które zdaniem ustawodawcy nie wymagają prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.