PROCEDURY

Obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym mają m.in. spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Co we wniosku

Zgodnie z art. 22a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:

● nazwę lub firmę;

● numer KRS;

● numer NIP;

● siedzibę i adres przedsiębiorcy;

● datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Urzędowy formularz

Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymagają składania wniosków o wpis do KRS na urzędowym formularzu. Wśród obowiązujących formularzy wniosków wykorzystywanych w KRS dostępny jest m.in. formularz KRS-Z62: Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wypełnianie formularza, podobnie jak w przypadku innych formularzy wykorzystywanych w KRS, rozpoczyna się od wskazania sądu rejestrowego, do którego składany jest wniosek, oraz określenia miejsca siedziby podmiotu, którego dotyczy wpis. Część A formularza przeznaczona jest na podanie danych podmiotu, którego dotyczy wpis, tj. numeru KRS, oznaczenie formy prawnej, nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON, a także szczegółowego adresu siedziby. W części B należy wskazać wnioskodawcę (podmiot, którego dotyczy wpis, albo inny wnioskodawca), adres do korespondencji oraz dane pełnomocnika procesowego. W części C przedsiębiorca określa treść wniosku, tj. rodzaj zgłoszenia (zawieszenie lub wznowienie działalności) oraz datę zawieszenia wykonywania działalności (względnie wznowienia działalności). Część D formularza to miejsce na informację o załącznikach. Do wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej należy dołączyć dwa załączniki. Po pierwsze, urzędowy formularz KRS-ZY, w którym przedsiębiorca określa swój numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Po drugie, oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Na końcu wymagany jest podpis osoby składającej wniosek. Wniosek o zawieszenie składają wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki lub zarząd bądź w ich imieniu odpowiednio umocowani pełnomocnicy.

Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

UWAGA BEZ OPŁAT

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych